Hotmail Oturum açma Gelen Kutusu - Hotmail Giriş Rehberi

Hotmail oturum açBir Hotmail hesabý nasýl oluþturabileceðinizi öðrenmek istiyorsanýz, bu makalede bu konuyu adým adým açýklayacaðýz. Hotmail'de bir Hotmail hesabý oluþturmak için adým adým bilgiler aþaðýdadýr. hotmail giriş şifremi unuttum , hotmail giriş nasıl yapılır, hotmail giriş şifremi nasıl değiştirebilirim için yardım.

Hotmail oturum aç - www.hotmail.com

Hotmail.com oturum aç, dünyanýn her yerinden kiþiler tarafýndan yaygýn olarak kullanýlan, web tabanlý bir e-posta uygulamasýdýr. Hesabýnýzdaki postalarý güvenli olarak saklamak ve ele geçirilmelerini önlemek amacýyla, Microsoft hesabýnýz için iki adýmlý doðrulama iþlemini etkinleþtirmenizi önerir. Hotmail yap giriş sayfası aç.

Hotmail.com oturum açma prosedürü

hotmail.com oturum aç
Hotmai.com oturum açma prosedürü nedir ?
1.Favori web tarayýcýnýza gidin ve adres çubuðuna outlook.com veya www.hotmail.com.tr yazýn.

2.Bu iki web adresinden de Outlook.com oturum açma sayfasýna yönlendirileceksiniz.
3.Bu resmi oturum açma sayfasýnda, someone@example.com ve parola yazýlý iki yazý alaný bulacaksýnýz.
hotmail oturum aç kaydol

4.Ýlk yazý kutusunun içine týklayýn ve @hotmail.com ile biten e-posta adresinizi girin.
5.Ardýndan imleci ikinci yazý kutusuna getirin ve parolanýzý girin.
6.Her iki alaný da doðru þekilde doldurduðunuzda, oturum aç düðmesine týklayýn.

Hotmail aç parolasýný sýfýrlama

Hotmail Kaydol parolanýzý unuttuysanýz veya mevcut parolayý deðiþtirmek istiyorsanýz, bu iþlemi Hotmail parola sýfýrlama sayfasýný ziyaret ederek kolayca yapabilirsiniz. Hotmail şifremi sıfırlamak istiyorum.!
1.Bu sayfada, sayfada gösterilen seçeneklerden parolanýzý neden deðiþtirmek istediðinizi seçmeniz gerekecektir.
2.Sonraki sayfada, e-posta adresinizi girmeli ve ardýndan ekranda metin kutusunda gösterilen karakterleri girerek makine olmadýðýnýzý kanýtlamalýsýnýz.
3.Sonraki sayfada yeni bir parola oluþturmanýza izin verilecektir.

Tek kullanýmlýk kodla oturum açma seçeneði

tek kullanýmlýk kodla oturum açma seçeneði giriş
1.Hotmail.com giriş gelen kutunuzda oturum açarken, tek kullanýmlýk kod seçeneðini iþaretlemelisiniz.
2.Bu seçeneðe týkladýðýnýzda, hesap oluþturma sýrasýnda Hotmail'e kaydettiðiniz cep telefonunuza bir kod gönderilecektir.
3.Daha önce telefon numarasý eklemediyseniz, e-posta hesabýnýzýn güvenlik ayarlarýna girip 'telefon numarasý ekle' seçeneðine týklayarak numaranýzý ekleyebilirsiniz.
4.Tek kullanýmlýk kod seçeneðini etkinleþtirdiðinizde, telefonunuza Hotmail e-posta hesabýnýza hemen eriþebilmek için girmeniz gereken bir kod alacaksýnýz.
5.Tek kullanýmlýk kod seçeneði etkinleþtirildiðinde, Hotmail hesabýnýzda her oturum açmak istediðinizde Hotmail'den bir kod alacaksýnýz.

iPhone ve iPad'e bir hotmail giriş oturum aç hesabý ekleme

iphone bir hotmail giriş hesabý ekleme sorunu.
1.Öncelikle, cihazýn ayarlarýna gidin ve posta seçeneði seçin.
2.Þimdi hesap ekleme seçeneðine týklayýn ve Hotmail veya Outlook'u seçin.
3.Outlook.com adresiniz, hesap parolanýz ve hesabýnýz için bir açýklama girmeniz ve "ileri" düðmesine týklamanýz gerekecektir.
4.Kiþi listesi, takvim ve posta gibi çeþitli öðeleri seçerek eþitleyebileceksiniz.
Ýki adýmlý doðrulamayla kullanýlan iki farklý kimlik þekli vardýr; bunlar iletiþim yöntemi ve paroladýr. Yani, parolanýza eriþimi olanlarda güvenlik bilgileriniz olmadýðýndan bu kiþilere postalarýnýza eriþme izni verilmeyecekti - hotmail.com oturum aç
oturumacgiris - Home Page
Clicca Qui